fbpx
ตรวจภูมิแพ้

มารู้จักโรคภูมิแพ้ทั้ง 4 ประเภท

โรคภูมิแพ้ทั้ง 4 ประเภทมีอะไรบ้าง

โรคภูมิแพ้ คือการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ไม่เหมาะสมของร่างกาย ซึ่งอาจเกิดได้แบบสารเหลว HMI

และแบบเซลล์ CMI เช่น การแพ้ยา  ถ้าเกิดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันผิดปกติทั่วไปทั้งระบบของร่างกาย

อาจทำให้ช็อคและเสียชีวิตได้  แต่ถ้าเกิดขึ้นบริเวณใด บริเวณหนึ่งของร่างกายก็จะแสดงอาการผิดปกติออก

มาตามบริเวณนั้นๆ

     ชนิดที่ 1  เมื่อผู้ป่วยสัมผัสหรือได้รับสารที่ทำให้เกิดการแพ้ หรือ allergen ร่างกายจะผลิตแอนตี้

บอดี้ชนิด lgE ไปจับสารแพ้นั้นแล้วกระตุ้นเซลล์ที่เรียกว่า mast cell ให้มีการปล่อยสาร histamine ออกมา

ทำให้เกิดการแพ้แบบทั่วร่างกายและแบบเฉพาะที่ เช่น การแพ้ยา แพ้ผุ่นละออง อาจทำให้เกิดหอบหืดได้

หรือแพ้อาหารต่างๆ เช่นอาหารทะแล

ชนิดที่ 2  โรคภูมิแพ้ที่มีการตอบสนองของแอนตี้บอดี้ต่อสารแพ้ที่อยู่บนผิวเซลล์  โดยกระตุ้นให้เซลล์

เม็ดเลือดขาวมาทำปฎิกิริยา ทำให้เซลล์แตกตัว เช่น การให้เลือดผิดหมู่หรือกรุ๊ปเลือดไม่เข้ากัน  การแตก

ของเม็ดเลือดแดงของเด็กที่อยู่ในครรภ์ หรือการเป็นโรคโลหิตจาง จากการมีเม็ดเลือดแดงแตกตัว

ชนิดที่ 3  โรคภูมิแพ้ชนิดที่มีการจับกันของสารแพ้และแอนตี้บอดี้ที่ร่างกายผลิตขึ้น  เกิดเป็นสารชีว

โมเลกุลเชิงซ้อน (immune complex)  ที่ไปกระตุ้นให้มีเม็ดเลือดขาวมาอยู่ที่บริเวณเนื้อเยื่อต่าง ๆ เป็น

จำนวนมาก เช่นที่หลอดเลือด ไต ก่อให้เกิดการอักเสบอย่างต่อเนื่องและเรื้อรัง และทำลายเนื้อเยื่อต่างๆ

ชนิดที่ 4  โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของระบบตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบเซลล์ โดยที่

เซลล์เม็ดเลือดขาวได้ปล่อย สารต่างๆ เช่นพวกไซโตไคน์ ที่เป็นสื่ออักเสบจำนวนมาก  ทำให้เกิดการอักเสบ

แบบเรื้อรังได้ เช่น การเป็นลมพิษ

ใช้เซซามินยับยั้งการอักเสบคือวิธีบำบัดโรคภูมิแพ้ได้โดยไม่ต้องพึ่งยา  จากงานิวิจัยพบว่า เซซามิน

เป็นสารสกัดจากงาดำ สารมารถช่วยยับยั้งการอักเสบได้

Scroll to Top
โทรเลย